1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công trình hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông vận tải.

2. Dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực đô thị và giao thông vận tải:

–  Tư vấn lập và thẩm định quy hoạch tổng thể giao thông vận tải, giao thông nông thôn, giao thông đô thị và các loại hình giao thông vận tải khác; bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, hàng không, bến bãi đường bộ và đường thủy, logistic, vận tải đa phương thức;

–  Tư vấn lập quy hoạch và thiết kế đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và các công trình dân dụng; Tư vấn lập dự án đầu tư và tư vấn thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình giao thông vận tải;

–  Tư vấn xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu kinh tế xã hội, đô thị, và giao thông vận tải; Đo đạc bản đồ địa hình, khảo sát địa chất;

–  Tư vấn thẩm định thiết kế, dự toán, định mức, đơn giá và thẩm tra giá các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đô thị, công trình giao thông vận tải; Tư vấn lập và thẩm định báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị và công trình giao thông; Tư vấn lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông vận tải;

–  Tư vấn đầu tư phương tiện, thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải;

– Tư vấn: Điều tra, quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực đô thị và giao thông vận tải;

–  Tổ chức các khóa đào tạo khoa học, các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng chứng chỉ);

3. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo lĩnh vực đăng ký và phù hợp với luật định.

4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.